CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Službu Czech POINT připravujeme i na našem obecním úřadě.


Co poskytuje Czech POINT

Výpisy z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr Nemovitostí
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstříků trestů
Registr řidičů


Od ledna 2009 bude zahájen provoz nových agend:

Výpis bodového hodnoceni osoby

Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na našem úřadě je za první stránku 50,-Kč a za každou další stranu výpisu 20,-Kč.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž výše je 50,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 20,- Kč.

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Jaké doklady o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Evidence

Kritéria pro vyhledávání

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Rejstřík trestů Údaje z platného občanského průkazu nebo cestovního pasu
Registr řidičů Údaje z platného občanského průkazu nebo cestovního pasu

Seznam kvalifikovaných
dodavatelů

IČ subjektu


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Ceník služeb

Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně OÚ.

Evidence

Cena za 1.stranu

Cena za každou další
i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Registr řidičů

50,- Kč

20,- Kč

Kvalifikovaní dodavatelé

50,- Kč

20,- Kč

 
Podání do Živnostenského rejstříku (RžP)

Od 1.7.2008 je pracovištěm Czech POINT poskytována nová služba.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře

Na portálu hospodářské komory ( http://formulare.komora.cz ) vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem - to si prosím poznamenejte.
Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, kde pracovníkovi kontaktního místa sdělte, že chcete učinit podání do RžP a číslo identifikačního tiketu, ale také s dokladem totožnosti. Tím může být občanský průkaz, cestovní pas centrálně vydaný (fialový), cestovní pas vydaný okresním úřadem (zelený) a u cizinců identifikační doklad.
Vámi předem vyplněná data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech PONT. Pozor - formulář lze modifikovat pouze na kontaktních místech Czech POINT Hospodářské komory ČR, na ostatních kontaktních místech nikoliv. Formulář bude vytištěn a budete pracovníkem kontaktního místa vyzván(a) k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku.
Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad. Tím je podání hotovo.

Vyplněním formuláře v listinné podobě

Na portále hospodářské komory vyplňte formulář a vytiskněte jej. Dostavte se na nejbližší kontaktní místo Czech POINT, a vyplněný formulář předložte pracovníkovi kontaktního místa zároveň s dokladem totožnosti. Tím může být občanský průkaz, cestovní pas centrálně vydaný (fialový), cestovní pas vydaný okresním úřadem (zelený) a u cizinců identifikační doklad.
Budete vyzván(a) k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku. Formulář bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.Tím je podání hotovo.


Výše správních poplatků za podání RžP

Podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 24

Poplatek Předmět poplatku
1000,- Kč Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání.
500,- Kč Další ohlášení živnosti.
Přijetí další žádosti o koncesi.
Změna rozhodnutí o udělení koncese.
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou
živnost.
100,- Kč Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení Oznámené změny.
0,- Kč Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
50,- Kč Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského
zákona. 

  
Užitečné odkazy

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Na úřad přes internet
http://www.czechpoint.cz/web/index.php
Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi.

Registrační formuláře na webových stránkách Hospodářské komory ČR
formulare.komora.cz

Seznam kvalifikovaných dodavatelů na stránkách MMR
www.portal-vz.cz/seznam-kvalifikovanych-dodavatelu-1 

 

Foto dne:

foto dne